onsdag 2. juni 2010

Private ambulanser og ideologisk legitimert sløsing

"Never change a winning team" ser ikke ut til å være mottoet når Helse Midt-Norge nå skal legge strategien for spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Det er ingen tvil om at helseutfordringene og press på offentlige budsjetter krever at man organiserer tjenestene på en måte som kombinerer høy kvalitet med riktig ressursbruk. Det er også målet for Helse Midt-Norges strategi. Nettopp derfor er det så overraskende at man vurderer å kutte ut en praksis som har vist seg å fungere godt i mange år.

Det kan virke helt naturlig at et helseforetak selv står for prehospitale tjenester som ambulansekjøring. Men, i deler av landet har private ambulanseselskaper utført denne tjenestene for sykehusene i nær sagt alle år - så hvorfor skal man endre på noe som fungerer godt allerede?

Private ambulanseselskaper står for nær 25 prosent av all ambulansekjøring i landet. De leverer kostnadseffektive tjenester av topp kvalitet hver dag.
Statens Helsetilsyn foretok en nasjonal kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten i 2009. Da fant man at de private ambulanseselskapene hadde gjennomgående høyest kvalitet. Aller høyest kvalitet på ambulansetjenestene fant man i Nord-Trøndelag hvor alle ambulansetjenestene leveres av private bedrifter (!)

Det må være ideologisk skepsis til privat drift - og dermed en generell skepsis til næringsvirksomhet - som ligger bak ønsket om å vurdere dagens ordning med private ambulansetjenester. Det er umulig å se en annen årsak.

I NHO Service har vi beregnet at offentlige helsebudsjetter vil bli belastet med minst 75 millioner i ekstra driftsutgifter dersom all ambulansedrift ble utført av helseforetakene selv.

Våre beregninger viser også at dersom helseforetakene hadde samme kostnadseffektive drift som de private ambulanseselskapene, så ville man frigjort rundt 330 millioner kroner årlig.

Skal vår velferdsmodell være bærekraftig også i fremtiden så kan vi ikke la ideologisk motivert sløsing komme i veien for de gode løsningene. Målet bør være mer helse for hver krone - noe annet er kortsiktig og uansvarlig.

Les mer i høringsuttalelsen fra NHO Service til Helse Midt-Norges Strategi 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar