onsdag 29. januar 2014

Del 2: NSF og sykehjem. Alle gode krefter - kvalitet er målet

Sola kommune vurderer å konkurranseutsette et sykehjem. NSF, ved hovedtillitsvalgt Marit Hay advarer kommunen mot dette. Hay og jeg debatterer i Solabladet igjen:

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Marit Hay, gjentar i Solabladet (16.01) budskapet om at private drivere av sykehjem utelukkende er opptatt av fortjeneste. Hennes allergi mot privat sektor er åpenbart langt fremskreden. Det er trist og bakstreversk dersom NSFs holdning er å stenge for økt mangfold og nytenkning når vi vet at kommunesektoren har store utfordringer i å løse fremtidens velferdsoppgaver.

Enhver privat bedrift er avhengig av å ikke gå med tap, det gjelder også for privatdrevne sykehjem. Det samme gjelder for eksempel også for fastleger og tannleger. Det er da ingen som mistenker dem for kun å være opptatt av "profitt"? De driver nødvendig og god pasientbehandling på lik linje med sykepleiere og helsefagarbeidere. En ansatt sykepleier i et privatdrevet sykehjem har like varme hender som en ansatt på et kommunalt drevet sykehjem.

Hay tar feil når hun hevder at det står "multinasjonale selskaper" bak de fleste privatdrevne sykehjemmene i landet. Den største aktøren er faktisk heilnorsk og gjør det så godt at de får drive sykehjem og pasienthoteller i våre naboland. Norge trenger flere vellykkede eksportbedrifter, også i tjenestesektoren. De andre "store" aktørene i Norge er for øvrig svenske.

Sola kommune har våget å tenke nytt om hvordan de kan få mer velferd for dagens ressurser. Det er grunnleggende positivt. Det er ingen motsetning mellom konkurranse i sykehjemstilbudet og kvalitet i driften.

Jeg har i et tidligere innlegg i denne debatten vist til Oslos gode erfaringer med private tilbydere, både med hensyn til kvalitet og ressursbruk. Sola bør selvsagt også trekke veksler på Stavangers erfaringer med privat sykehjemsdrift.

I det hele tatt viser erfaringen fra norske kommuner som samarbeider med private at et større mangfold av ideer og driftsmåter gir et godt sammenligningsgrunnlag. Dersom Sola konkurranseutsetter et sykehjem har de grunnlag for å sammenligne driften ved kommunal egenregi og privat drift. Dette gir igjen grunnlag for læring og dermed forbedringer i kommunens eldreomsorg.

Det er fristende å spørre hvordan NSF ser for seg å opprettholde kapasiteten, og forbedre kvaliteten i kommunehelsetjenesten uten å slippe til alle gode krefter?

Marit Hay og jeg er åpenbart uenige om privat sektors rolle. Men, vi er samtidig helt enige om at kvaliteten på eldreomsorgen er det viktigste. Vi oppnår en bedre eldreomsorg dersom det etableres en felles forståelse i kommunene om hva som er god kvalitet i eldreomsorgen. Kvalitetsbegrepet må derfor fylles med nasjonale og målbare objektive kriterier. Det er et viktig mål som NHO Service gjerne samarbeider med NSF om.

(artikkelen stod på trykk i Solabladet 28.01.2014)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar