tirsdag 26. juni 2012

McKinsey til Söta bror: - Økt produktivitet er mulig


I en omfattende ny rapport fra McKinsey gir konsulentselskapet Sverige råd om hvordan man skal sikre vekst og fornyelse i den svenske økonomien. Det er en interessant rapport - forhåpentlig blir det laget en tilsvarende rapport fra selskapet om Norge.

Vi sammenligner oss jo gjerne med svenskene – mye er likt, selv om det selvsagt er forskjeller i næringsstrukturen. Vi har tilnærmet identisk velferdsmodell ("den nordiske modellen") og de samme utfordringene med en aldrende befolkning, stor og kostbar offentlig sektor og en viktig debatt om hvilken rolle privat sektor skal spille som samarbeidspartner i produksjonen av viktige velferdstjenester.

Riktignok ligger svenskene langt foran oss på mange måter. De har lagt bak seg den ørkesløse mytebaserte skyttergravskrigen om "privatisering vs. Velferd". Langt inn på venstresiden har man for lengst akseptert at privat sektor ikke er en trussel mot velferden, tvert imot. Og det er heller ingen autimatikk i at de ansattes organisasjoner er motstandere av konkurranse, slik man kan få inntrykk av i Norge. For eksempel driver det svenske sykepleierforbundet (Vårdförbundet) egne kurs i entreprenørskap for sine medlemmer ut fra en logikk om at det tjener deres medlemmer å ha flere mulige arbeidsgivere.

Dessuten bidrar flere arbeidsgivere til flere måter å jobbe på – kort sagt det mangfoldet man etterlyser i festtalene. Og, ikke mindre viktig, så gjør man det mulig for driftige mennesker å starte egne virksomheter hvor de kan realisere egne tanker om hvordan tjenestene utføres best mulig. Kort sagt, svenskene ligger foran oss. Her hjemme har ikke Sykepleierforbundet drevet det lenger enn til å omtale private tilbydere i eldreomsorgen som "pirat sektor". Mon tro hvor lenge medlemmene deres aksepterer dette skremmebildet.

Tilbake til McKinsey som, ikke overraskende, hevder at det finnes et stort potensiale for økt produktivitet i offentlig sektor i Sverige. Uten å senke kvaliteten på tjenestene (NB! alltid viktig å understreke dette!) kan Sverige øke produktiviteten med 25-30 prosent i offentlig sektor i løpet av de neste 10 årene. Et av virkemidlene for å få til dette er økt bruk av konkurranseutsetting og økt satsing på kompetanseheving blant innkjøpere i det offentlige.

McKinsey foreslår helt konkret å opprette et nasjonalt kompetansesenter for offentlige innkjøp.

I tillegg anbefaler McKinsey å gjennomføre årlige nasjonale målinger av tjenestekvalitet og produktivitet i fylker og kommuner.

McKinseys råd til Sverige er de samme som NHO Service gir her hjemme: For å sikre bærekraften i vår velferdsmodell må vi ha et tettere samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor. Private tjenesteleverandører kan bidra til økt produktivitet, slik vi har vist i våre analyser.

Konkurranse er en av de viktigste drivkreftene for økt produktivitet. Kombinert med konkurranse mellom dyktige tjenesteleverandører må vi ha kunnskap om kvaliteten på tjenestene. Det burde være en selvfølge. Men, det er et sørgelig faktum at under halvparten av norske kommuner gjennomfører brukerundersøkelser i pleie-og omsorgssektoren. De vet kort og godt lite om kvaliteten på tjenestene. Dette har også Forbrukerrådet påpekt.

Konklusjon: Mål kvalitet, vær åpen om resultater og ta i bruk konkurranse som virkemiddel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar