fredag 29. juni 2012

SV surrer i Ski

Debatten om privat sektors rolle i kommunal tjenesteproduksjon er svært aktuell i min hjemkommune Ski. Jeg er opptatt av at partiene i Ski, som faktisk har gått til valg på at de ønsker å innføre valgfrihet for brukerne (fritt brukervalg)holder det de har lovet. Det er mange eksempler på at partier som har fremmet konkurranse og valgfrihet lokalt har bøyet av så fort Fagforbundet har viftet med fanene. Jeg håper dette ikke blir tilfellet i min egen hjemkommune. Bård Hogstad i Ski SV hadde et utfall mot NHO Service i Østlandets Blad nylig som jeg besvarte slik i avisen:

SV surrer

Ski SVs Bård Hogstad hevder i avisen (21.6.) at NHO Service "prøver å forvirre" innbyggerne i Ski med feilaktige analyser. Hogstad må ha forlest seg på brosjyrer fra Fagforbundet. Våre analyser er basert på Kostra-tall som kommunene selv rapporterer inn og offentlige tilgjengelige regnskapstall. Det er ikke noe hokus-pokus eller hemmelig ved dette.

For hele kommune-Norge viser våre kommuneanalyser at det ligger et effektiviseringspotensiale på 19 milliarder kroner innenfor tjenesteområdene helse og omsorg, renhold og eiendomsforvaltning. Til sammenlikning viste en analyse i fjor fra Teknisk Beregningsutvalg for Kommunene at hvis de mest effektive kommunene i Norge fikk sette standarden kunne 29 millarder kroner blitt frigjort. Vår hensikt er ikke å presentere en fasit for kommunene. Derimot viser våre og andres analyser et åpenbart potensiale for bedre ressursbruk, også i Ski kommune. Det bør interessere kommunens folkevalgte, med mindre man mener at svaret på velferdsutfordringene alltid er å stramme til skatteskruen.

Dessverre havner debatter om velferdens organisering alt for ofte havner i en slags ideologisk skyttergravskrig hvor man oppnår lite annet enn å befeste motsetninger. Hogstad er sikkert enig med meg i at vi må sørge for økt produktivitet i offentlig tjenesteproduksjon for å kunne innfri folks krav og forventninger. Vi må også forholde oss til det faktum at folk ønsker økt valgfrihet (det gjelder også SVs velgere) og at vi må gjøre noe for å sikre at tilstrekkelig mange velger å jobbe i helse- og omsorgssektoren i årene fremover. Da må vi gjøre denne sektoren attraktiv og vi må åpne opp for et større mangfold enn i dag.

Konkurranse og valgfrihet henger sammen. I en nylig undersøkelse foretatt av Synovate for NHO fremgikk det at hele 80 prosent av befolkningen ønsker større mulighet til å kunne velge mellom ulike tilbud når de har behov for kommunale tjenester innen helse og omsorg. Valgfrihet fordrer konkurranse mellom alternativer. Det er liten grunn til å anta at folks forventninger om valgfrihet vil avta med årene. Istedenfor å avvise et effektivt virkemiddel bør vi se på hvordan vi kan bruke det for å nå mål om økt produktivitet og en bærekraftig velferdsmodell som er i stand til å møte individuelle behov og ønsker.

NHO Service kan bevise at privat sykehjemsdrift er god økonomi for kommunene. Men, man bør ikke velge en velferdstjeneste fordi den er billigst mulig. Det er kvalitet som er avgjørende.

En undersøkelse som Norsk Sykepleierforbund nylig gjennomførte viste at 40% av kommunene ikke hadde definerte kvalitetsnivåer for eldreomsorgen. Hva vet for eksempel Ski kommune om kvaliteten på kommunens eldreomsorg?

NHO Service har derfor tatt til orde for et nasjonalt kvalitetssystem for eldreomsorgen, som er åpent og tilgjengelig for alle interesserte – ansatte, brukere, pårørende, journalister og politikere. Vi bør måle kvaliteten på alle landets sykehjem og være åpne om resultatene.

De private tilbyderne av tjenester ønsker åpenhet slik at man kan foreta objektive sammenlikninger mellom kommunalt og privat drevne sykehjem og finne veier til forbedringer av tjenestene. Oslo kommune har allerede et slikt system. Det er ikke optimalt men ingen kommuner har et bedre system, foreløpig. Dette ble innført da man åpnet for konkurranse fra private.

Konkurranseutsetting bidrar til økt fokus på innhold og kvalitet på tjenestene. Dette vet vi er tilfelle i Oslo som har over ti års erfaring med konkurranse i denne sektoren. Ideologi bør ikke stå i veien for gode velferdsløsninger – heller ikke i Ski.

(Innlegget stod på trykk i Østlandets Blad 26.06.12)


tirsdag 26. juni 2012

McKinsey til Söta bror: - Økt produktivitet er mulig


I en omfattende ny rapport fra McKinsey gir konsulentselskapet Sverige råd om hvordan man skal sikre vekst og fornyelse i den svenske økonomien. Det er en interessant rapport - forhåpentlig blir det laget en tilsvarende rapport fra selskapet om Norge.

Vi sammenligner oss jo gjerne med svenskene – mye er likt, selv om det selvsagt er forskjeller i næringsstrukturen. Vi har tilnærmet identisk velferdsmodell ("den nordiske modellen") og de samme utfordringene med en aldrende befolkning, stor og kostbar offentlig sektor og en viktig debatt om hvilken rolle privat sektor skal spille som samarbeidspartner i produksjonen av viktige velferdstjenester.

Riktignok ligger svenskene langt foran oss på mange måter. De har lagt bak seg den ørkesløse mytebaserte skyttergravskrigen om "privatisering vs. Velferd". Langt inn på venstresiden har man for lengst akseptert at privat sektor ikke er en trussel mot velferden, tvert imot. Og det er heller ingen autimatikk i at de ansattes organisasjoner er motstandere av konkurranse, slik man kan få inntrykk av i Norge. For eksempel driver det svenske sykepleierforbundet (Vårdförbundet) egne kurs i entreprenørskap for sine medlemmer ut fra en logikk om at det tjener deres medlemmer å ha flere mulige arbeidsgivere.

Dessuten bidrar flere arbeidsgivere til flere måter å jobbe på – kort sagt det mangfoldet man etterlyser i festtalene. Og, ikke mindre viktig, så gjør man det mulig for driftige mennesker å starte egne virksomheter hvor de kan realisere egne tanker om hvordan tjenestene utføres best mulig. Kort sagt, svenskene ligger foran oss. Her hjemme har ikke Sykepleierforbundet drevet det lenger enn til å omtale private tilbydere i eldreomsorgen som "pirat sektor". Mon tro hvor lenge medlemmene deres aksepterer dette skremmebildet.

Tilbake til McKinsey som, ikke overraskende, hevder at det finnes et stort potensiale for økt produktivitet i offentlig sektor i Sverige. Uten å senke kvaliteten på tjenestene (NB! alltid viktig å understreke dette!) kan Sverige øke produktiviteten med 25-30 prosent i offentlig sektor i løpet av de neste 10 årene. Et av virkemidlene for å få til dette er økt bruk av konkurranseutsetting og økt satsing på kompetanseheving blant innkjøpere i det offentlige.

McKinsey foreslår helt konkret å opprette et nasjonalt kompetansesenter for offentlige innkjøp.

I tillegg anbefaler McKinsey å gjennomføre årlige nasjonale målinger av tjenestekvalitet og produktivitet i fylker og kommuner.

McKinseys råd til Sverige er de samme som NHO Service gir her hjemme: For å sikre bærekraften i vår velferdsmodell må vi ha et tettere samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor. Private tjenesteleverandører kan bidra til økt produktivitet, slik vi har vist i våre analyser.

Konkurranse er en av de viktigste drivkreftene for økt produktivitet. Kombinert med konkurranse mellom dyktige tjenesteleverandører må vi ha kunnskap om kvaliteten på tjenestene. Det burde være en selvfølge. Men, det er et sørgelig faktum at under halvparten av norske kommuner gjennomfører brukerundersøkelser i pleie-og omsorgssektoren. De vet kort og godt lite om kvaliteten på tjenestene. Dette har også Forbrukerrådet påpekt.

Konklusjon: Mål kvalitet, vær åpen om resultater og ta i bruk konkurranse som virkemiddel.