onsdag 29. januar 2014

Del 2: NSF og sykehjem. Alle gode krefter - kvalitet er målet

Sola kommune vurderer å konkurranseutsette et sykehjem. NSF, ved hovedtillitsvalgt Marit Hay advarer kommunen mot dette. Hay og jeg debatterer i Solabladet igjen:

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Marit Hay, gjentar i Solabladet (16.01) budskapet om at private drivere av sykehjem utelukkende er opptatt av fortjeneste. Hennes allergi mot privat sektor er åpenbart langt fremskreden. Det er trist og bakstreversk dersom NSFs holdning er å stenge for økt mangfold og nytenkning når vi vet at kommunesektoren har store utfordringer i å løse fremtidens velferdsoppgaver.

Enhver privat bedrift er avhengig av å ikke gå med tap, det gjelder også for privatdrevne sykehjem. Det samme gjelder for eksempel også for fastleger og tannleger. Det er da ingen som mistenker dem for kun å være opptatt av "profitt"? De driver nødvendig og god pasientbehandling på lik linje med sykepleiere og helsefagarbeidere. En ansatt sykepleier i et privatdrevet sykehjem har like varme hender som en ansatt på et kommunalt drevet sykehjem.

Hay tar feil når hun hevder at det står "multinasjonale selskaper" bak de fleste privatdrevne sykehjemmene i landet. Den største aktøren er faktisk heilnorsk og gjør det så godt at de får drive sykehjem og pasienthoteller i våre naboland. Norge trenger flere vellykkede eksportbedrifter, også i tjenestesektoren. De andre "store" aktørene i Norge er for øvrig svenske.

Sola kommune har våget å tenke nytt om hvordan de kan få mer velferd for dagens ressurser. Det er grunnleggende positivt. Det er ingen motsetning mellom konkurranse i sykehjemstilbudet og kvalitet i driften.

Jeg har i et tidligere innlegg i denne debatten vist til Oslos gode erfaringer med private tilbydere, både med hensyn til kvalitet og ressursbruk. Sola bør selvsagt også trekke veksler på Stavangers erfaringer med privat sykehjemsdrift.

I det hele tatt viser erfaringen fra norske kommuner som samarbeider med private at et større mangfold av ideer og driftsmåter gir et godt sammenligningsgrunnlag. Dersom Sola konkurranseutsetter et sykehjem har de grunnlag for å sammenligne driften ved kommunal egenregi og privat drift. Dette gir igjen grunnlag for læring og dermed forbedringer i kommunens eldreomsorg.

Det er fristende å spørre hvordan NSF ser for seg å opprettholde kapasiteten, og forbedre kvaliteten i kommunehelsetjenesten uten å slippe til alle gode krefter?

Marit Hay og jeg er åpenbart uenige om privat sektors rolle. Men, vi er samtidig helt enige om at kvaliteten på eldreomsorgen er det viktigste. Vi oppnår en bedre eldreomsorg dersom det etableres en felles forståelse i kommunene om hva som er god kvalitet i eldreomsorgen. Kvalitetsbegrepet må derfor fylles med nasjonale og målbare objektive kriterier. Det er et viktig mål som NHO Service gjerne samarbeider med NSF om.

(artikkelen stod på trykk i Solabladet 28.01.2014)
tirsdag 14. januar 2014

NSF og sykehjem på anbud

Sola kommune vurderer bruk av konkurranse om driften av et nytt sykehjem. Lokal hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Marit Hay, argumenterer heftig men grovt feilaktig imot konkurranse som virkemiddel i sitt innlegg om temaet i Solabladet 9. januar.

For det første er det lite relevant å vise til forskning på kommersiell sykehjemsdrift i USA, slik hun gjør. USA har et helt annerledes velferdssystem enn det vi har i Norge. Det er mer nærliggende å se til erfaringer med sykehjem på anbud i Norge.

Oslo Economics har analysert utviklingen i kostnader og kvalitet for konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Oslo over ti år - fra år 2000 til 2010. Konklusjonene er at Oslo kommune har frigjort om lag 180 millioner kroner samtidig som de konkurranseutsatte sykehjemmene scorer best på kvalitet. Kvalitet er det selvsagt det viktigste. Dette er den grundigste studien så langt rundt effekten av konkurranseutsetting av sykehjem her til lands. Konklusjonene er entydig positive. Sykehjem på anbud har vært en suksess i Oslo.

I Oslo stilles det strenge krav til kvalitet og bemanning når man konkurranseutsetter sykehjem, herunder også krav til kompetanse hos de ansatte. Det bør selvsagt også Sola kommune gjøre.

Marit Hay påstår allikevel at kommersielt drevne sykehjem kom dårlig ut i en bruker- og pårørendeundersøkelse som Oslo kommune gjorde ved sine 44 sykehjem i 2012 (publisert i 2013). Det er feil. De konkurranseutsatte sykehjem og de kommunalt drevne sykehjem fikk begge en gjennomsnittlig score på 3,33 i disse to undersøkelsene. (En karakter mellom 3 og 4 betyr at brukerne er fornøyde). Ser man på disse brukerundersøkelsene alene blir konklusjonen at de private drev mer effektivt i 2012 til samme kvalitet som kommunen.

La meg slå fast følgende faktum: Marit Hay og NSF har ingen norske forskningsfunn i ryggen når hun i tittelen i sitt innlegg insinuerer at pasientsikkerheten settes i fare ved konkurranseutsetting av sykehjem.

Marit Hay ber kommunepolitikerne i Sola drar til Os kommune for å høre hvorfor kommunen selv overtar driften av et sykehjem etter at det var privat drevet noen år. Her er vi helt enige. Os kommune vil nemlig vise at konkurranse som virkemiddel for bedre eldreomsorg virker. Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Os, Jonny Christensen, innrømmet til Klassekampen (21.05.13) at konkurranse hadde fått kommunen til å skjerpe seg.

Bedriftene i NHO Service betaler tarifflønn i henhold til inngåtte overenskomster med henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Lønnsnivået i private omsorgsbedrifter er med andre ord avtalt mellom partene i arbeidslivet.

Det kan synes som om fakta er nytteløst i møte med ideologiske skylapper og allergi mot privat sektor. Ved at Sola kommune satser på konkurranse som virkemiddel kan man frigjøre ressurser til å få flere sykehjemsplasser og hjemmehjelpstjenester ut av de samme skattekronene - mer velferd for pengene. Forhåpentlig står ikke ideologi og desinformasjon i veien for gode velferdsløsninger.

(artikkelen stod på trykk i Solabladet 14.01.2014)