onsdag 8. mai 2013

Fagforbundet fortsetter å feile

Fagforbundet og NHO Service er dundrende uenige om hvordan velferdstjenestene bør organiseres. "Kampen" har pågått i lokalavisene over lang tid og denne gangen var det Fagforbundets leder i Nord Trøndelag som utfordret. Her er 2. runde av innlegg fra min side i Namdalsavisa 6.5:


Fylkeslederen for Fagforbundet Nord Trøndelag, Mildrid Finnehaug , fremsetter til dels grove påstander om de nye analysene for kommunene fra NHO Service i avisen (18.4). Det er påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Finnehaug hevder at våre analyser kun handler om hvor mye billigere "kommersielle firma kan drive offentlig velferd". Det er feil. Våre analyser bruker offentlig tilgjengelige tall for å indikere hvor mye mer velferd innbyggerne i den enkelte kommune kunne fått for pengene dersom kommunen var så effektiv som de beste kommunene –"beste praksis". Vi mener også at konkurranse er et virkemiddel for å fremme kvalitetsforbedringer og bedre ressursutnyttelse. Det gjelder på de fleste områder – kommunene er ikke et unntak.

Det bør være en selvfølge at kommunepolitikere forvalter fellesressursene på en måte som gir mest mulig kvalitet og flest mulig tjenester for pengene. Våre analyser hevder ikke at privat drift alltid er best. Vi vet at mange kommuner er vel så effektive som de de beste i privat sektor.

Finnehaug hevder videre at jeg ikke har hold i argumentet om at effektivitet og kvalitet på sykehjem i Oslo har økt som følge av konkurranse. Det er feil. En ny rapport fra Oslo Economics slår fast at ti år med konkurranse (perioden 2000—2010) på sykehjemsdrift i Oslo har gitt resultater i form av økt kvalitet og bedre ressursbruk. Grovt sagt viser rapporten, som er tilgjengelig på vår hjemmeside, at de konkurranseutsatte sykehjemmene leverte mest kvalitet for pengene.

Finnehaug bruker Adecco Helses drift av Ammerudlunden sykehjem i Oslo som bevis for dårlige erfaringer i Oslo. Hun hevder blant annet at Adecco drev sykehjemmet med 18 årsverk for lite og at de ikke avholdt brannøvelser. Hvor tar hun det fra? Dette har nemlig aldri blitt hevdet av Oslo kommune.

NHO Service forsvarer imidlertid ikke de brudd på arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven som ble avdekket på dette sykehjemmet drevet av Adecco Helse. Vi forsvarer heller ikke de over 26 000 bruddene på de samme reglene i Trondheim kommune, eller bruddene på arbeidstidsreglene som ble avdekket i Moss kommune i 2011. Poenget er at lovbrudd er uakseptabelt uansett om det skjer i privat eller offentlig sektor. Men, når Finnehaug først trekker frem Adecco Helse og Ammerudlunden sykehjem, så hører det med til historien at dette sykehjemmet hadde de mest tilfredse beboerne og pårørende.

Det er ingen grunn til å skremme ansatte i helse og omsorgssektoren i Norge med Sverige, slik Finnehaug prøver. Det fremgår tydelig at den svenske "Jobbhälsobarometern" – en omfattende undersøkelse som sist ble utført i 2012 av Företagshälsovärd og Svensk Kvalitetsindex. Et representativt utvalg ansatte fra ulike sektorer blir her intervjuet om hvordan de opplever arbeidslivet. Undersøkelsen viser at ansatte i private pleie-og omsorgsbedrifter er mer fornøyde enn ansatte i offentlig sektor med blant annet samarbeidet med overordnede, arbeidsbelastning, muligheten til å påvirke hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres og lønn.

Finnehaug har rett i at ansatte over 55 år mister retten til å gå av med AFP hvis arbeidsplassen i kommunen konkurranseutsettes til en privat aktør. Dette er effekter som oppstår fordi offentlig sektor og deres AFP ikke ble tilpasset pensjonsreformen (ref lønnsoppgjør i 2009). Det er offentlig sektor som må tilpasses pensjonsreformens prinsipper, ikke motsatt.

Privat sektor gjennomførte pensjonsreformen og har pensjonsordninger i tråd med arbeidslinjens prinsipper om å stimulere til å stå lenger i arbeid. Det er også slik at arbeidstakere i privat sektor med innskuddsbasert pensjon kan få betydelig mer utbetalt i pensjon når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor. Det gjelder både for ansatte som starter yrkeslivet i offentlig sektor og som senere går over til privat bedrift, og for dem som har jobbet i privat sektor hele livet.

(Innlegget stod på trykk i Namdalsavisa 6. mai 2013)